×

×

525 பெயர்கள் கிடைத்துள்ளது

பாலினம் கொண்டு தேட பெண் ஆண்
Male நிவந்தம் - nivantam
பொருள்: உயர்ச்சி
Male நிவந்தா - nivantā
பொருள்: உயர்ச்சி
Male நிவமன் - nivamaṉ
பொருள்: உயர்ச்சி
Male நிவமர் - nivamar
பொருள்: உயர்ச்சி
Male நிவமா - nivamā
பொருள்: உயர்ச்சி
Male நிவமி - nivami
பொருள்: உயர்ச்சி
Male நிவமோ - nivamō
பொருள்: உயர்ச்சி
Male நிவா - nivā
பொருள்: உயர்ச்சி