×

×

சூடாமணி- cūṭāmaṇi

Male ஆண் 0  
பொருள்:
விளக்கம்:

கருத்துக்கள்(0):