×

×

சுடரதி- cuṭarati

Female பெண் 0  
பொருள்: ஒளி
விளக்கம்:

கருத்துக்கள்(0):