×

×

கேண்மா- kēṇmā

Male ஆண் 0  
பொருள்: அறிவு
விளக்கம்:

கருத்துக்கள்(0):