×

×

விசாத்தா- vicāttā

Male ஆண் 0  
பொருள்: ஆற்றல்
விளக்கம்:

கருத்துக்கள்(0):