×

×

விசாந்தன்- vicāntaṉ

Male ஆண் 0  
பொருள்: ஆற்றல்
விளக்கம்:

கருத்துக்கள்(0):