×

×

ஒக்கூர் மாசாத்தனார்- okkūr mācāttaṉār

Male ஆண் 0  
பொருள்: சங்கத்தமிழ் பெயர்
விளக்கம்:

கருத்துக்கள்(0):