×

×

ஒண்(மை)- oṇ(mai)

Female பெண் 0  
பொருள்:
விளக்கம்:

கருத்துக்கள்(0):