×

×

752 பெயர்கள் கிடைத்துள்ளது

பாலினம் கொண்டு தேட பெண் ஆண்
Male அகம்பன் - akampaṉ
பொருள்: சங்கத்தமிழ் பெயர்
Female அஞ்சி - añci
பொருள்: சங்கத்தமிழ் பெயர்
Female அஞ்சில் அஞ்சியார் - añcil añciyār
பொருள்: சங்கத்தமிழ் பெயர்
Male அஞ்சில் ஆந்தையார் - añcil āntaiyār
பொருள்: சங்கத்தமிழ் பெயர்
Male அதிகன் - Athikan
பொருள்: சங்கத்தமிழ் பெயர்